parietal plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parietal plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parietal plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parietal plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parietal plate

    * kỹ thuật

    y học:

    lá xương thái dương