parietal diameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parietal diameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parietal diameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parietal diameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parietal diameter

    * kỹ thuật

    y học:

    đường kính đỉnh