parietal thrombus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parietal thrombus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parietal thrombus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parietal thrombus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parietal thrombus

    * kỹ thuật

    y học:

    cục đông thành mạch