pareto optimum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto optimum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto optimum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto optimum.

Từ điển Anh Việt

  • Pareto optimum

    (Econ) Tối ưu Pareto.

    + Khi các nguồn lực và sản lượng của một nền kinh tế được phân chia mà không có sự phân chia lại nào làm cho bất cứ ai khá lên mà cũng không là cho ít nhất là bất cứ một người nào khác kém đi thì lúc đó là có sự hiện hữu của một tối ưu Pareto.