pareto optimality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto optimality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto optimality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto optimality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pareto optimality

    * kỹ thuật

    Sự tối ưu Pareto