pareto-relevant externality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto-relevant externality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto-relevant externality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto-relevant externality.

Từ điển Anh Việt

  • Pareto-relevant externality

    (Econ) Ngoại ứng liên quan đến Pareto.

    + Xem EXTENALITIES.