pareto-optional redistribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto-optional redistribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto-optional redistribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto-optional redistribution.

Từ điển Anh Việt

  • Pareto-optional redistribution

    (Econ) Sự phân phối lại tối ưu theo Pareto.

    + Sự dịch chuyển thu nhập hoặc của cải từ một cá nhân này sang một cá nhân khác làm tăng độ thoả dụng, hoặc thoả mãn của cả người cho lẫn người nhận, do đó đem lại sự cải thiện Pareto.