overseas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overseas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overseas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overseas.

Từ điển Anh Việt

 • overseas

  /'ouvə'si:/ (overseas) /'ouvə'si:z/

  * tính từ & phó từ

  ngoài nước, hải ngoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • overseas

  * kinh tế

  hải ngoại

  ngoại quốc

  nước ngoài

  * kỹ thuật

  ngoài biển khơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • overseas

  in a place across an ocean

  Synonyms: abroad

  Similar:

  abroad: in a foreign country

  markets abroad

  overseas markets

  oversea: being or passing over or across the sea

  some overseas trade in grain arose

  oversea: beyond or across the sea

  He lived overseas for many years