abroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abroad.

Từ điển Anh Việt

 • abroad

  /ə'brɔ:d/

  * phó từ

  ở nước ngoài, ra nước ngoài

  to live abroad: sống ở nước ngoài

  to go abroad: đi ra nước ngoài

  khắp nơi, đang truyền đi khắp nơi

  there is a runmour abroad that...: khắp nơi đang có tin đồn rằng...

  the schooimaster is abroad: việc học hành bây giờ đang trở thành phổ biến

  ngoài trời (đối với trong nhà)

  life abroad is very healthy: sống ở ngoài trời tốt cho sức khoẻ

  (thông tục) nghĩ sai, nhầm, tưởng lầm

  to be all abroad: nghĩ sai hoàn toàn, hoàn toàn lầm lẫn

  from abroad

  từ nước ngoài

  these machines were brought from abroad: những chiếc máy này mang từ nước ngoài vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abroad

  * kinh tế

  ở nước ngoài

  ra nước ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abroad

  in a foreign country

  markets abroad

  overseas markets

  Synonyms: overseas

  to or in a foreign country

  they had never travelled abroad

  Similar:

  afield: far away from home or one's usual surroundings

  looking afield for new lands to conquer"- R.A.Hall

  overseas: in a place across an ocean