negro spiritual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negro spiritual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negro spiritual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negro spiritual.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • negro spiritual

    Similar:

    spiritual: a kind of religious song originated by Blacks in the southern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).