negro pepper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negro pepper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negro pepper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negro pepper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • negro pepper

    Similar:

    guinea pepper: tropical west African evergreen tree bearing pungent aromatic seeds used as a condiment and in folk medicine

    Synonyms: Xylopia aethiopica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).