nectar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nectar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nectar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nectar.

Từ điển Anh Việt

 • nectar

  /'nektə/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) rượu tiên

  rượu ngon

  (thực vật học) mật hoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nectar

  * kinh tế

  mật (hoa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nectar

  a sweet liquid secretion that is attractive to pollinators

  fruit juice especially when undiluted

  Similar:

  ambrosia: (classical mythology) the food and drink of the gods; mortals who ate it became immortal