mortar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mortar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mortar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mortar.

Từ điển Anh Việt

 • mortar

  /'mɔ:tə/

  * danh từ

  vữa, hồ

  cối giã

  (quân sự) súng cối

  * ngoại động từ

  trát vữa vào

  nã súng cối vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mortar

  a muzzle-loading high-angle gun with a short barrel that fires shells at high elevations for a short range

  Synonyms: howitzer, trench mortar

  used as a bond in masonry or for covering a wall

  a bowl-shaped vessel in which substances can be ground and mixed with a pestle

  plaster with mortar

  mortar the wall