mongol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mongol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mongol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mongol.

Từ điển Anh Việt

 • mongol

  /'mɔɳgɔl/ (Mongolian) /mɔɳ'gouljən/

  * tính từ

  (thuộc) Mông-c

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mongol

  a member of the nomadic peoples of Mongolia

  Synonyms: Mongolian

  of or relating to the region of Mongolia or its people or their languages or cultures

  the Mongol invaders

  a Mongolian pony

  Mongolian syntax strongly resembles Korean syntax

  Synonyms: Mongolian