modular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modular.

Từ điển Anh Việt

 • modular

  tính chất môđun, môđun tính

 • modular

  môđula; (thuộc) môđun

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • modular

  * kinh tế

  môđun

  * kỹ thuật

  đồng dư

  khối kết cấu

  môđun

  toán & tin:

  mođula

  theo mô đun

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • modular

  constructed with standardized units or dimensions allowing flexibility and variety in use

  modular furniture

  modular homes