modular space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modular space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modular space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modular space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • modular space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian mođula