missouri grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missouri grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missouri grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missouri grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • missouri grape

    * kinh tế

    nho Missouri