missourian stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missourian stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missourian stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missourian stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • missourian stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Missouri