missouri compromise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missouri compromise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missouri compromise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missouri compromise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • missouri compromise

    an agreement in 1820 between pro-slavery and anti-slavery factions in the United States concerning the extension of slavery into new territories

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).