missourite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missourite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missourite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missourite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • missourite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    misourit