mining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mining.

Từ điển Anh Việt

 • mining

  /'mainiɳ/

  * danh từ

  sự khai mỏ

  a mining engineer: kỹ sư mỏ

  mining industry: công nghiệp m

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mining

  * kinh tế

  khai mỏ

  sự khai thác mỏ

  * kỹ thuật

  ngành khai mỏ

  nghề mỏ

  sự khai khoáng

  sự khai thác

  sự khấu

  sự nổ mìn

  sự phá đá

  điện lạnh:

  sự khai mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mining

  the act of extracting ores or coal etc from the earth

  Synonyms: excavation

  laying explosive mines in concealed places to destroy enemy personnel and equipment

  Synonyms: minelaying

  Similar:

  mine: get from the earth by excavation

  mine ores and metals

  mine: lay mines

  The Vietnamese mined Cambodia