mining claim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mining claim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mining claim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mining claim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mining claim

    * kỹ thuật

    quyền khai thác mỏ