mining shovel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mining shovel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mining shovel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mining shovel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mining shovel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xẻng thợ mỏ