mining floor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mining floor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mining floor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mining floor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mining floor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tầng khai thác mỏ