minimax theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax theorem

    * kỹ thuật

    định lý minimac

    định lý minimax