minimax principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax principle

    * kỹ thuật

    nguyên lý minimac

    nguyên lý minimax