minimax approximation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax approximation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax approximation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax approximation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax approximation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép xấp xỉ minimax