minimax criterion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax criterion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax criterion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax criterion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax criterion

    * kinh tế

    quy mô có hiệu quả tối thiểu

    tiêu chuẩn cực tiểu của cực đại