minimax estimate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax estimate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax estimate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax estimate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax estimate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ước lượng minimac

    ước lượng minimax