metal support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metal support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metal support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metal support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metal support

    * kỹ thuật

    ô tô:

    giá đỡ chất xúc tác