mesmerise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mesmerise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mesmerise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mesmerise.

Từ điển Anh Việt

  • mesmerise

    như mesmerize

Từ điển Anh Anh - Wordnet