hypnotize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypnotize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypnotize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypnotize.

Từ điển Anh Việt

  • hypnotize

    /'hipnətaiz/ (hypnotise) /'hipnətaiz/

    * ngoại động từ

    thôi miên (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet