hypnotise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypnotise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypnotise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypnotise.

Từ điển Anh Việt

  • hypnotise

    /'hipnətaiz/ (hypnotise) /'hipnətaiz/

    * ngoại động từ

    thôi miên (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet