mesmeriser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mesmeriser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mesmeriser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mesmeriser.

Từ điển Anh Việt

  • mesmeriser

    * danh từ

    như mesmerist