magnetise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetise.

Từ điển Anh Việt

  • magnetise

    /'mægnitaiz/ (magnetise) /'mægnitaiz/

    * ngoại động từ

    từ hoá

    lôi cuốn, hấp dẫn; dụ hoặc, thôi miên

Từ điển Anh Anh - Wordnet