mercury laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mercury laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mercury laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mercury laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mercury laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze thủy ngân