magical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magical.

Từ điển Anh Việt

 • magical

  /'mædʤik/

  * danh từ số nhiều

  ma thuật, yêu thuật

  ma lực

  phép kỳ diệu, phép thần thông

  * tính từ+ (magical) /'mædʤikəl/

  (thuộc) ma thuật, (thuộc) yêu thuật

  có ma lực

  có phép kỳ diệu, có phép thần thông, có phép thần diệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • magical

  Similar:

  charming: possessing or using or characteristic of or appropriate to supernatural powers

  charming incantations

  magic signs that protect against adverse influence

  a magical spell

  'tis now the very witching time of night"- Shakespeare

  wizard wands

  wizardly powers

  Synonyms: magic, sorcerous, witching, wizard, wizardly