longitudinal shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

longitudinal shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm longitudinal shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của longitudinal shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • longitudinal shear

    * kỹ thuật

    lực cắt dọc

    sự cắt dọc