longitudinal joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

longitudinal joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm longitudinal joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của longitudinal joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • longitudinal joint

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mạch dọc

  mạch xây dọc

  mối nối dọc

  cơ khí & công trình:

  mạch nối dọc