logical positivism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logical positivism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logical positivism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logical positivism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • logical positivism

    Similar:

    positivism: the form of empiricism that bases all knowledge on perceptual experience (not on intuition or revelation)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).