loathly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loathly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loathly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loathly.

Từ điển Anh Việt

  • loathly

    /'louðli/ (loathsome) /'louðsəm/

    * tính từ

    ghê tởm, đáng ghét, làm cho người ta không ưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet