load bearing pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load bearing pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load bearing pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load bearing pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • load bearing pile

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cọc mẫu