load bearing panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load bearing panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load bearing panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load bearing panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • load bearing panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    panen chịu lực