leverage of load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leverage of load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leverage of load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leverage of load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leverage of load

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cánh tay đòn chịu tải