leather technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leather technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leather technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leather technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leather technology

    * kinh tế

    kỹ thuật thuộc da