jerky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jerky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jerky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jerky.

Từ điển Anh Việt

 • jerky

  /'dʤə:ki/

  * tính từ

  giật giật, trục trặc; xóc nảy lên

  dằn mạnh từng tiếng, cắn cẩu nhát gừng (nói)

  ngớ ngẩn, xuẩn ngốc

  * danh từ

  thịt bò khô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jerky

  * kinh tế

  thịt (bò) khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jerky

  meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun

  Synonyms: jerked meat, jerk

  Similar:

  arrhythmic: lacking a steady rhythm

  an arrhythmic heartbeat

  Synonyms: jerking

  choppy: marked by abrupt transitions

  choppy prose

  anserine: having or revealing stupidity

  ridiculous anserine behavior

  a dopey answer

  a dopey kid

  some fool idea about rewriting authors' books

  Synonyms: dopy, dopey, foolish, goosey, goosy, gooselike