invite out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invite out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invite out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invite out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • invite out

    Similar:

    ask out: make a date

    Has he asked you out yet?

    Synonyms: take out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).