inviter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inviter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inviter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inviter.

Từ điển Anh Việt

  • inviter

    * danh từ

    người mời