invite program device operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invite program device operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invite program device operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invite program device operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invite program device operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thao tác thiết bị chương trình mời