invite bids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invite bids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invite bids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invite bids.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invite bids

    * kỹ thuật

    gọi thầu

    mời thầu